Vyhledat v katalogu

Drobečková navigace

Úvod > ESHOP > Reklamační řád

Platnost

Tento reklamační řád platí pro zboží nakoupené v internetovém obchodě www.vzduchotechnika-krby.cz s účinností od 1. 4. 2015

Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád byl zpracován dle platného Obchodního zákoníku a Občanského zákoníku se všemi příslušnými novelami a dle platného zákona na ochranu spotřebitele a vztahuje se na zboží, jenž bylo zakoupeno na www.vzduchotechnika-krby.cz a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Ke každému zboží je přikládána faktura, která slouží zároveň jako záruční list, pokud tento doklad není přiložen přímo od výrobce. Převzetím zboží od dopravce zákazník souhlasí se záručními podmínkami.

Pokud zákazník zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný daňový doklad, je povinen ihned (nejpozději do 72 hodin od převzetí zboží) informovat naše pracovníky. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.

Záruční podmínky

Není-li na faktuře nebo záručním listě uvedeno jinak, je záruka na dodané zboží 24 měsíců. Záruční doba na dodané zboží začíná dnem vystavení daňového dokladu a záručního listu a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Prodávající se zavazuje vyměnit nebo opravit (dle vlastního uvážení) kteroukoliv část, jež selhala v důsledku vady materiálu nebo zpracování v záruční době. V případě výměny výrobku v záruční době je záruka obnovena v plné výši. Zákazník dostane nový záruční list, kde bude uvedeno nové sériové číslo. Další případná reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto nového záručního listu.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

 • poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí!)
 • porušením postupů zacházení s výrobkem
 • mechanickým poškozením, neodbornou instalací, zacházením či obsluhou
 • používáním zboží v podmínkách, které svými parametry neodpovídají parametrům uvedeným v dokumentaci
 • zboží bylo poškozeno přírodními živly
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci
 • zboží poškozené zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN

V případě betonových výrobků se nejedná o vadu a tím pádem se reklamace nevztahuje na následující:

 • Vlasové trhlinky, které mohou vznikat postupným vyzráváním a běžným užíváním betonu (tyto trhlinky jsou běžné též u pečících kamenů)
 • Drobné nerovnosti betonu (u krbů je možné některé kamínky, popřípadě díl podložit nebo podmáznout lepidlem na beton či dlažbu, plotové desky je možné zabrousit)
 • Mírné drolení kamínků u vymývaného betonu je běžné při manipulaci (mechanické odloupnutí)
 • Barevná stálost pigmentu
  Vlivem působení vody, mikroorganismů a stárnutí se sytost pigmentových barev obsažených v betonu mění (bledne). Intenzita blednutí závisí na tom, jak moc je beton vystavován přímému slunci a dešti.
 • Vápenné výkvěty, které jsou pouze dočasnou estetickou vadou
  Vápenné výkvěty jsou tvořeny uhličitanem vápenatým, který vzniká působením vzdušného oxidu uhličitého ve vlhkém prostředí na hydroxid vápenatý, který se uvolňuje při zrání betonu. Po dalším působení povětrnosti se tento uhličitan vápenatý přemění na vodou rozpustný hydrouhličitan vápenatý, který pak mizí sám bez vnějších zásahů, např. působením dešťů. Vápenaté výkvěty vznikají v různém časovém odstupu a rozdílné intenzitě. Proces zrání betonu trvá až jeden rok. Výkvěty je možné rychleji odstranit použitím speciálních chemií.

Opotřebení výrobku a jeho částí, způsobené jejich běžným používáním (např. vlasové trhliny v betonu, běžná koroze kovových dílů, opotřebení mechanických částí, apod.) nepodléhá záruce a není považováno za rozpor s kupní smlouvou dle Občanského zákoníku.

V případě neoprávněné reklamace zboží zákazníkem (nebude-li zjištěna udaná závada, nebo půjde-li o závadu nespadající do záruky) je prodávající oprávněn požadovat úhradu vzniklých nákladů za testování zboží podle aktuálního ceníku servisních výkonů. Neoprávněně reklamované zboží si zákazník může vyzvednout osobně nebo mu může být zboží zasláno na jeho náklady.

V záruční době přesahující délku záruční doby stanovenou Občanským zákoníkem (zákonná záruční doba), nelze žádat výměnu výrobku nebo uplatnit odstoupení od kupní smlouvy.

Reklamační podmínky

V případě poruchy nebo výskytu výrobní vady zboží v záruční době, je místem uplatnění reklamace autorizované servisní středisko uvedené v záručním listě výrobce. Je-li u zboží přiložen výše jmenovaný záruční list, nelze jej bez tohoto dokladu reklamovat. Pokud nelze reklamovat přes autorizované servisní středisko je místem uplatnění reklamace sídlo prodávajícího.

Zákazník musí doručit na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu:

Dárkové poukazy

Nárok na využití platnosti dárkového poukazu je 12 měsíců od data zakoupení. Po uplynutí této lhůty nebo nevyzvednutí zboží strácí zákazník právo na vrácení zaplacené částky.

Bruml Petr - vzduchotechnika, s.r.o.
Nezvěstice 20
Nezvěstice, 332 04

K reklamovanému zboží musí být přiloženo:

 • kopie daňového dokladu
 • záruční list výrobce, byl-li se zbožím dodán
 • průvodku s přesným popisem závad a jejich projevů

Reklamované zboží v záruční lhůtě musí být k reklamaci dodáno kompletní, nesmí být mechanicky poškozeno.

V případě reklamace nás můžete kontaktovat viz. Kontakt.

Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení zboží zasláno zákazníkovi na náklady prodávajícího.
Je-li reklamace uznána jako neoprávněná, bude veškeré náklady prodávajícího spojené s touto reklamací hradit v plné výši zákazník.